عنوان
تناوب میوه دهی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و تغذیه ای میوه انار را تحت تاثیر قرار می دهد
نویسنده (گان)
سعید محمودی تبار- غلامحسین داوری نژاد- علی تهرانی فر- حسین نعمتی-
چکیده مقاله
در اين تحقيق خصوصيات فيزيکي، شميايي و تغذيه اي ميوه انار شکل گرفته از مراحل مختلف گلدهي مورد مقايسه قرار گرفته است. ميوه هاي شکل گرفته از گل هاي نوبت اول، دوم و سوم به ترتيب 180، 120 و 90 روز بعد از تشکيل ميوه به مرحله بلوغ رسيدند. وزن ميوه از هر مرحله گلدهي اختلاف معني داري (P≤0.05) را نشان دادند و ميوه هاي تشکيل شده از مرحله اول و سوم گلدهي، به ترتيب بيشترين و کمترين وزن را داشتند. وزن خشک آب ميوه و مقدار پوست در ميوه هاي مرحله سوم به صورت معني داري (P≤0.05) کمتر از دو مرحله ديگر بود. تراکم پوست، مقدار آب ميوه، استحکام ميوه، فعاليت آنتي اکسيداني ميزان پروتئين در ميو ه هاي مرحله سوم به صورت معني داري (P≤0.05) بالاتر از دو مرحله ديگر بود در حاليکه نشت الکتروليت پوست ميوه هاي مرحله اول بالاتر از دو مرحله ديگر بود. مونو مريک آ نتو سيانين ها، آسکوربيک اسيد و ترکيبات فنوليک اختلاف معني داري (P≤0.05) در مراحل مختلف تشکيل ميوه نشان دادند و ميوه هاي مرحله اول و سوم به ترتيب کمترين و بالاترين مقدار را به خود اختصاص دادند. اسيديته قابل تيتراسيون و ميزان پکتين در ميوه هاي مرحله سوم به صورت معني داري ((P≤0.05 بيشتر از ميوه هاي مرحله اول بودند. اسيديته، مواد جامد محلول کل، قند کل ، پتاسيم و منيزيوم آب ميوه از ميوه هاي مرحله اول به صورت معني داري (P≤0.05) بيشتر از ميو هاي مرحله سوم بودند در حاليکه غلظت آهن و روي در ميو هاي مرحله سوم بيشتر از مراحل ديگر بود. غلظت کلسيم در آب ميوه هاي مرحله اول و سوم به ترتيب بيشترين و کمترين بود. به طور کلي ترتيب ماکرو المنت ها در آب ميوه و بذر به ترتيب عبارت بود از: K > N> Na> Ca>Mg>P و K> N> Na> P Ca> Mg . ترتيب ميکرو المنت ها در آب ميوه و بذر به ترتيب عبارت بود از B> Zn>Mn> Cu> Fe و Mn> Cu> B> Fe> Zn

متن کامل مقاله