عنوان
بررسی تاثیر تیمار گرمایی و بسته بندی بر خصوصیات کیفی انار در انبار سرد
نویسنده (گان)
ابراهیم گنجی مقدم- شهره نیکخواه-
چکیده مقاله
اين‌ پژوهش‌ با هدف‌ افزايش‌ عمرانباري‌ و حفظ‌ كيفيت‌ ميوه انار‌ در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي انجام گرديد. ميوه‌ هاي انار واريته شيشه كعب پس از برداشت از يكي‌ از باغات‌ تجارتي‌ بجستان‌ به‌ آزمايشگاه ‌منتقل، تيمار و به مدت 4 ماه در انبار سرد نگهداري شدند. طرح‌ آماري‌، طرح‌ اسپليت‌ در زمان‌ ‌ در قالب‌ كاملاًتصادفي‌ با 4 تكرار بود. فاکتورها عبارت از بسته‌بندي‌ (معمولي‌ وشرينك‌)، تيمار گرمادرماني‌ (هواي 45درجه سانتيگراد به مدت‌ 25دقيقه‌ /هواي 51 درجه سانتيگراد به مدت ‌ 25 دقيقه‌ /آب 55 درجه سانتيگراد به مدت 2 دقيقه‌ /آب 65 درجه‌ سانتيگراد به مدت 2 دقيقه‌ / شاهد) و زمان ‌نمونه‌ برداري‌ از انبار سرد ( بلافاصله و‌ پس‌ از 30 روز، 60 روز،90 روز و 120 روز) بودند. نتايج نشان داد كه ميوه هاي غوطه ور شده در آب گرم 55 درجه سانتي گراد به مدت 2 دقيقه در مقايسه با ساير تيمارها از كمترين ميزان پوسيدگي برخوردار بودند. نتايج همچنين نشان داد كه با افزايش مدت زمان نگهداري , ميزان كاهش وزن ميوه و پوسيدگي ميوه افزايش يافت. درصد كاهش وزن در ميوه هايي كه پس از تيمار گرما به صورت شرينك بسته بندي شدند , نسبت به روش بسته بندي معمولي كمتر بود.

متن کامل مقاله