عنوان
تاثیر حمل و نقل جاده ای و بسته بندی بر اتلاف وزن ارقام انار در انبار
نویسنده (گان)
شهره نیکخواه- - -
چکیده مقاله
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير رقم انار( شيشه كپ و اردستاني)، روش هاي مختلف بسته بندي مزرعه اي ميوه و استفاده از مواد نرم كننده (سبد هاي پلاستيكي با ظرفيت 20 كيلوگرم، جعبه هاي چوبي با ظرفيت 25 كيلوگرم هر کدام همراه با پوشال كاغذي به عنوان ماده نرم كننده و کيسه هاي کنفي)، مسافت حمل و نقل جاده اي(با فاصله 20 و 300 كيلومتري) و روش هاي بسته بندي نهايي از جهت تعداد ميوه در هر بسته (جعبه اي با شانه يك رديفه، جعبه اي دو رديفه و جعبه اي سه رديفه) بر كاهش ضايعات و صدمات وارده و افزايش عمر انباري ميوه انار انجام شد. پيش از بسته بندي نهايي انارهايي كه داراي صدمات ظاهري و قابل مشاهده در پوسته بودند جدا شده و پس از توزين صدمات وارده به عنوان درصدي از وزن كل نمونه محاسبه شدند. سپس بسته بندي نهايي انجام و پس از سه دوره انبارداري ( يك ماهه، دوماهه و سه ماهه) صفات کمي و کيفي ميوه بررسي شدند. نتايج نشان داد که حمل و نقل جاده اي فاکتور مهمي در خسارت هاي ناشي از آسيب مکانيکي است و کاهش وزن ميوه با با افزايش طول مسير حمل و نقل افزايش يافت. همچنين ميزان کاهش وزن ميوه در سبد هاي پلاستيکي نسبت به جعبه چوبي و کيسه کنفي کمتر بود. در هنگام نگهداري در سردخانه ، بسته بندي ميوه در جعبه هاي داراي سه رديف شانه سبب ايجاد کاهش وزن بيشتري شد.

متن کامل مقاله