عنوان
بررسی روابط صفات کمی وکیفی در میوه هشت ژنوتیپ اناردرمنطقه فردوس
نویسنده (گان)
سعید محمودی تباز- علی تهرانی فر- ابوالقاسم عطا حسینی- عباسعلی غلامی- علیزضا مهمیز-
چکیده مقاله
به منظور بررسي صفات کمي وکيفي ميوه انار واجزاي آن ومقايسه صفات بين ژنوتيپ هاي انارمنطقه فردوس واستفاده از اين صفات براي گروه بندي ژنوتيپ هاي انار منطقه فردوس آزمايشي با استفاده از 8 ژنوتيپ موجود در منطقه فردوس صورت گرفت. در اين مطالعه شانزده صفت کمي وکيفي ميوه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تمام صفات مورد بررسي در محدوده ژنوتيپ ها معني دار هستند که نشان دهنده تنوع در هر صفت مي باشد. نتايج مقايسه ميانگين صفات, وضعيت کمي وکيفي ميوه ژنوتيپ هاي مختلف را که در قضاوت در مورد نوع کاربري ژنوتيپ هاوهمچنين برنامه هاي اصلاحي کاربرد دارد نشان داد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که ژنوتيپ شهوار با داشتن دانه(آريل)درشت و ضخامت پوست کم ودرصد پوست کم وشاخص طعم پايين ژنوتيپ مناسبي براي صنايع تبديلي بوده و ژنوتيپ شيشه کب فردوس با داشتن ضخامت پوست زياد ودرصد پوست زيادوتاج بلند وباريک مناسب براي نگهداري در سردخانه به مدت طولاني مي باشد. تجزيه کلاستر که با استفاده از شانزده صفت مورد مطالعه انجام شد نشان دادکه در فاصله 15ژنوتيپ ها به چهار گروه اصلي تقسيم شدند. اين تقسيم بندي ميزان خويشاوندي ژنوتيپ ها راکه در برنامه هاي اصلاحي کاربرد دارد نشان داد.

متن کامل مقاله