عنوان
بررسی اثر تیمار گرمایی هوای گرم بر کیفیت پس از برداشت آریل انار رقم ‘ملس ساوه’
نویسنده (گان)
مهشاد مقومی-
چکیده مقاله
اين پژوهش به منظور مطالعه اثرات تيمارهواي گرم و بسته بندي با اتمسفر تعديل يافته بر کيفيت و انبارماني آريل انار صورت گرفت. آزمايش بر پايه فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در 3 تکرار انجام شد. آريل هاي انار تحت تيمار گرمايي درسه سطح (دماي اتاق ، 55 و 45 درجه سانتيگراد به مدت 1 ساعت) قرار گرفته و بصورت انفعالي بسته بندي شدند. نمونه هاي موجود در هر تيمار در سرد خانه با دماي صفر تا دو درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي 90 درصد براي مدت 15 روز قرار گرفتند. نمونه ها در روزهاي0 ، 3، 6، 9، 12 و15 روز از سردخانه خارج شده و از نظر صفاتي مانند( اسيديته كل، مواد جامد محلول ميوه، pH ، درصد كاهش وزن، ميزان فساد، ميزان آنتي اكسيدان كل، ميزان فنل كل و آناليز حسي) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج آزمايش ها نشان داد که استفاده از تيمار گرمايي اثر معني داري روي درصد اسيديته كل، مواد جامد محلول ميوه، pH و کاهش وزن نداشته است. ولي تيمار گرمايي 55 درجه سانتيگراد در جلوگيري از پوسيدگي بسيار موثر ارزيابي گرديد در حاليكه اين نمونه ها از ميزان بازار پسندي كمتري نسبت به نمونه هاي تحت تيمار گرمايي 45 درجه سانتيگراد و شاهد برخوردار بود . همچنين نمونه هاي تحت تيمار گرمايي 45 درجه سانتيگراد داراي ميزان بالاتر آنتي اكسيدان كل و فنل كل نسبت به ساير بسته ها بودند.

متن کامل مقاله