عنوان
مقایسه و تعیین نیاز سرمایی برخی انار مقاوم ، نیمه مقاوم و حساس به سرمای بهاره
نویسنده (گان)
محمد رصا وظیفه شناس-
چکیده مقاله
تاکنون در ايران تحقيق خاصي درمورد نياز سرمايي ارقام انار انجام نشده است در اين پژوهش براي اولين بار در ايران ارتباط فاکتور دما با خصوصيات فنولوژي درخت انار و تعيين نياز سرمايي 10 رقم انار شامل: خواجه اي قصرالدشت، شهسوار پوست قرمز اصفهان ، شيرين جوجوک بجستان ، پوست سياه دانه شيرين ، وحشي کن تهران ، ملس يزدي ، نادري نطنز کاشان ، شش کپ فردوس ، ترش سبز سروستان وترش ميناب مورد بررسي قرار گرفت تحقيق در دو قسمت جداگانه به صورت بررسي گلخانه اي و بررسي مزرعه اي در کلکسيون مرکز تحقيقات يزد به مرحله اجرا گذاشته شد. در بررسي مزرعه اي از هر رقم 9 قلمه با طول 50 – 30 سانتي متر از شاخه هاي مشخص شده در فواصل زماني 15 روز يکبار جدا شد و به گلخانه با دماي 20 – 25 درجه سانتيگراد منتقل شد. قلمه ها در ظرف آبي که آب آن هر 4 روز يکبار تعويض و نگهداري شدند. به فاصله هر 10 روز برش جديدي به طول 0.5 سانتي متر در انتهاي قلمه ها ايجاد مي شد. تعداد جوانه هاي روي قلمه ها و تعداد جوانه هاي باز شده به طور روزانه شمارش شد و نگهداري قلمه ها در آب تا زماني که باز شدن جوانه ها ادامه داشت ادامه يافت. قلمه گيري نيز تا زماني که علائم باز شدن جوانه ها در مزرعه مشاهده گرديد ادامه يافت. جهت اندازه گيري دما و تعيين نياز سرمايي از دستگاه ترموگراف استفاده شد اين دستگاه به وسيله قلم ثباتي دما را بر روي کاغذي ثبت نموده که نمودار ترسيم شده را به صورت هفتگي جمع آوري و با نرم افزار TGA آناليز کرديم و سپس با استفاده از نرم افزار Excel ميزان سرماي تجمعي را بر اساس3 مدل؛ تعداد ساعت بين صفر و 7 درجه سلسيوس؛ تعداد ساعت زير 7 درجه سلسيوس و مدل يوتا محاسبه نموديم. مقايسات ميانگين نشان مي دهد که بيشترين ميزان شاخص نياز سرمايي مربوط به رقم خواجه اي قصر الدشت مي باشد که شاخص نياز سرمايي به طور معني داري بيشتر از ساير ارقام مي باشد. بعد از رقم خواجه اي قصر الدشت؛ ارقام نادري نطنز کاشان، ملس يزدي و پوست سياه دانه شيرين داراي بيشترين ميزان شاخص نياز سرمايي مي باشد. کمترين ميزان شاخص نياز سرمايي مربوط به رقم شيرين جوجوک بجستان مي باشد که البته اين رقم با رقم وحشي کن تهران از لحاظ شاخص نياز سرمايي اختلاف معني داري نشان نداد.همچنين ارقام ترش ميناب، ترش سبز سروستان، شهسوار پوست قرمز اصفهان و شش کپ فردوس از لحاظ شاخص نياز سرمايي متوسط بودند.

متن کامل مقاله