عنوان
بررسی اثر آللو پاتیک گل انار Punica granatum L.)) بر جوانه زنی رشد چهارعلف هرز مهم باغات انار
نویسنده (گان)
روح اله دستور-
چکیده مقاله
بررسي اثرآللوپاتيک گياهان يکي ازراههاي مديريت اکولوژي علف هاي هرز بوده ومي تواند منجر به کشف علف کشهاي زيستي گردد. به منظور بررسي تاثير آللوپاتيک عصاره گل انار بربرخي ويژگي هاي جوانه زني ورشد گياهچه هاي علف هاي هرز سلمه، خرفه، تاج خروس و جودره که ازمهترين علفهاي هرزباغات انارمحسوب مي گردد آزمايشي درسال 1390 درپژوهشسراي جهاد کشاورزي سرايان به اجرادرآمد دراين آزمايش تاثير غلظتهاي مختلف عصاره آبي گل انار شامل غلظت هاي 6،3،1 درصد وشاهد(آب مقطر) برروي جوانه زني علف هاي هرزمذکور به صورت طرح کاملا" تصادفي باسه تکرار موردمطالعه قرارگرفت جهت رفع شبهه تاثير پتانسيل اسمزي غلظت هاي فوق محلولهاي شاهد با پتانسيل اسمزي مشخص آماده و بر بذور تيمار گرديد سپس نتايج آن با نتايج تيمارها مقايسه شد. بيشترين تاثيربازدارندگي برروي خرفه مشاهده شد تاج خروس کمترين تاثيرراپذيرفت . همچنين طول ريشه چه وساقچه خرفه وتاج خروس به ميزان 5/88 و 1/80 درصد درغلظت 6 درصد نسبت به شاهد کاهش نشان داد. بيشترين کاهش وزن تروخشک نيز مربوط به خرفه بود . اين نتايج نشان دهنده خاصيت بازدارندگي مناسب گل انار برروي علفهاي هرزمذکوردارد.

متن کامل مقاله