عنوان
‌مقایسه كارائی دو گونه زنبور تریكوگراما Trichogramma embryophagum و T.brassicae در كنترل شب پره كرم گلوگاه انار در شرایط آزمایشگاه
نویسنده (گان)
مظاهر یوسفی-
چکیده مقاله
يكي از مسائل مهم در مناطق كشت و پرورش انار، وجود آفت مهم و خطرناك شب پره كرم گلوگاه انار"Ectomyelois ceratoniae Zeller " مي باشد، اين آفت هر ساله در دو مرحله درختي و انباري باعث ايجاد خسارت اقتصادي به اناركاران كشور شده و صادرات اين محصول را با مشكلات عديده اي مواجه مي نمايد. با توجه به ارگانيك بودن باغ هاي انار، استفاده از زنبورهاي تريكوگراما بعنوان عوامل بيولوژيكي كنترل كننده اين آفت يكي از راههاي موثر براي كاهش خسارت اقتصادي آن محسوب مي گردد. در اين آزمايش پنج تراكم تخم شب پره كرم گلوگاه انار (5، 10، 20، 40 و 80 عدد) بر روي صفحات كاغذ و تاج ميوه در اختيار ماده هاي دو گونه پارازيتوئيد به طور جداگانه قرار گرفت و ميزان پارازيتسم ، نسبت خروج حشرات کامل و نسبت حشرات ماده دوگونه زنبور تريكوگراما در شرايط آزمايشگاه در 10 تکرار جداگانه اندازه گيري و ثبت شد. نتايج حاصل از بررسي کارائي دو گونه زنبور تريکوگراما در تراکم هاي مختلف تخم کرم گلوگاه انار در دو محل تاج ميوه و بستر کاغذ نشان داد که بالاترين درصد پارازيتيسم تخم کرم گلوگاه انار در دو محل بستر کاغذ وتاج ميوه توسط دو گونه زنبور تريکوگراما به ترتيب برابر با 9/2  74 عدد در تراکم 10 عددي و 1/ 36 درصد در تراکم 20 عدد و کمترين آن در تراکم 80 عدد به ترتيب برابر با 2/1  4/35 و 20/18 درصد بود. نسبت خروج حشرات کامل و درصد حشرات ماده و گونه زنبور تريکوگراما در 5 تراکم مورد آزمايش نشان داد که با افزايش تراکم تخم اين آفت از 5 عدد به 80 عدد, درصد خروج حشرات کامل و نسبت جنسي ماده ها کاهش پيدا مي کند، بر همين اساس نسبت جنسي در حشرات كامل دو گونه زنبور تريكوگراما متمايل به ماده بود و ميانگين بالاترين نسبت ظهور حشرات كامل دو گونه زنبور تريكوگراما (T. embryophagum و T. brassica ) در بستر كاغذ به ترتيب برابر با (8/126 و 7/111 درصد) و در محل تاج ميوه به ترتيب برابر با (3/113 و 1/95 درصد) ثبت شد. با توجه به اطلاعات حاصل از اين آزمايش مي توان اظهار داشت که کارائي زنبور T.embryophagum نسبت به زنبور T. brassicae براي پارازيتـــه کردن تخم شب پره کرم گلوگاه انار در دو محل تاج ميوه و بستر کاغذ در تمام تراکم هاي مورد آزمايش بيشتر است . اميد است نتايج اين تحقيق بتواند در گسترش و ترويج استفاده از زنبورهاي تريکوگراما بعنوان عوامل بيولوژيک کنترل کننده اين آفت و يكي از روش هاي مديريت تلفيقي شب پره كرم گلو گاه انار موثر واقع گردد.

متن کامل مقاله