عنوان
بررسی نوسانات جمعیت شب پره کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae)
نویسنده (گان)
مظاهر یوسفی-
چکیده مقاله
كرم گلوگاه انار" Ectomyelois ceratoniae Zeller" مهمترين آفت باغ هاي انار در ايران و ساير كشورهاي توليد كننده اين ميوه است. ايجاد يك مديريت صحيح آفت، نياز به اطلاعات كامل در ارتباط با بيولوژي و نوسانات جمعيت آفت و نيز عوامل كنترل كننده جمعيت آن دارد. در اين تحقيق , بازديدهاي منظم به فاصله 15-10 روز يکبار از محل اجراي طرح انجام مي گرفت , در اين بازديدها, تعداد حشرات کامل شکار شده در تله نوري و فرموني شناسايي و از نظر تعداد شمارش گرديدند. در هر بازديد تعداد 100 عدد ميوه انار به طور تصادفي انتخاب و در آزمايشگاه نسبت به بررسي وضعيت مراحل رشدي آفت در محل تاج و داخل ميوه انار اقدام شد. همچنين در اين تحقيق، باغ كلكسيون 504 رقمي انار ساوه از نظرميزان خسارت و آلودگي به كرم گلوگاه انار با شمارش تعداد کل ميوه هاي سالم و آلوده ارزيابي گرديد. نتايج اين تحقيق در طول دو سال اجراي طرح نشان داد که اولين تاريخ خروج حشرات کامل , دهه اول خرداد ماه , اولين تخم آفت در اواسط خرداد ماه, سنين اول تا سوم لاروي در اواخر خرداد ماه, سنين چهارم و پنجم لاروي در اوايل تيرماه و اولين شفيره هاي حاوي شب پره مذکور در تاريخ اواسط تير ماه ثبت گرديد. بيشترين پيک جمعيت حشره کامل آفت به تله نوري در تاريخ دهم تا اواسط شهريور ماه و آخرين پرواز اين شب پره مذکور در اواسط آبانماه ثبت شد. در اواسط آذر ماه هر سال، با بررسي 120 عدد ميوه انار باقيمانده در رو و زير درختان انار مشخص گرديد که زمستانگذراني آفت به صورت لاروهاي سنين 4 و 5 به تعداد 128 عدد و سنين 2 و 3 به ميزان 5 عدد بود. بر اساس اطلاعات بدست آمده در طول مدت تله گذاري (58 روز)با تله فرموني، در مجموع تعداد 96 شب پره کرم گلوگاه انار و تعداد 9 شب پره کرم به شکار گرديد. همچنين مقايسه شکار در مناطق مختلف نشان مي دهد که بطور نسبي بيشترين پرواز حشرات کامل کرم گلوگاه انار در ماههاي تير الي شهريور و پرواز شب پره کرم به در ماه هاي تير و مرداد مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده از شکار تله هاي فرموني مشخص شد که علاوه بر کرم گلوگاه انار، کرم به نيز به عنوان يکي از شب پره هاي ميوه خوار انار فعاليت دارد. نتايج بررسي آلودگي 504 رقم انار به اين آفت نيز نشان داد كه بيشترين علائم خسارت از درختان انار با شماره هاي 115 و 332 به عنوان ارقام بسيار حساس به اين آفت ثبت گرديــــد. نتايج کلي اين تحقيق نشان داد که نوسانات جمعيت شب پره کرم گلوگاه انار از اوايل خرداد ماه شروع و تا اواخر آبانماه به طول مي انجامد، همچنين شب پره کرم مزبور در شهرستان ساوه داراي 4 نسل در سال مي باشد.

متن کامل مقاله