عنوان
تعیین نسبت رها سازی در کنترل كرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller با استفاده از روش نابارورسازی
نویسنده (گان)
حمید ذوالفقاریه-
چکیده مقاله
انار يکي از توليدات مهم باغي كشور بوده به طوريكه ايران را در جايگاه اول دنيا از نظر توليد و صادرات اين محصول قرار داده است. مهمترين عامل کاهش کمي و کيفي اين محصول شب پره اي موسوم به کرم گلوگاه انار Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) مي باشد. نظر به غير ممکن بودن کنترل شيميايي اين آفت با توجه به شرايط زيستي آن از قبيل محل تخم ريزي و رفتار تغذيه اي لارو، خسارت زيادي به اين محصول با ارزش وارد مي آيد. روش نابارورسازي در دنيا يكي از روش هايي است كه براي كنترل آفات مختلف با شرايط خاص كاربرد دارد. اين تحقيق بمنظور ارزيابي كنترل عملي كرم گلوگاه ا نار با استفاده از روش هسته اي نابارورسازي بر روي ميوه انجام شد. در اين ارتباط نمونه انار هاي آلوده به مرحله لاروي و شفيرگي آفت كرم گلوگاه انار از باغات انار ساوه جمع آوري و به آزمايشگاه پژوهشکده تحقيقات کشاورزي، پزشکي و صنعتي انتقال يافته و در شرايط حرارتي 2 ±28 درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 5 ±60 در صد و 14 ساعت روشنايي به 10 ساعت تاريکي و با استفاده از جيره غذاي مصنوعي پرورش داده شدند. شفيره هاي جوان بدست آمده تحت پرتودهي قرار گرفته و با نسبت هاي 1:1:0:0 تا 9:9:1:1 (نر پرتودهي شده : ماده پرتودهي شده : نر طبيعي : ماده طبيعي) بر روي ميوه هاي انار در داخل قفس ها رهاسازي شدند. طبق بررسي هاي انجام شده بر روي ميوه مشخص شد که كاربرد دز نابارور كننده ( 0 12 گري) و نسبت هاي رها سازي 7: 7: 1: 1 تا 1:1:9:9 در مقايسه با شاهد با نسبت رها سازي 0 :1:0: 1 عملا خسارت آفت كرم گلوگاه را عملا بر روي محصول انار كنترل مي نمايد.

متن کامل مقاله