عنوان
بررسي خطر زمين¬هاي گازدار در جريان حفاري تونل بهشت آباد
نویسنده (گان)
حسين گل محمدي
چکیده مقاله
تقريباً در اکثر پروژه¬هاي تونلسازي از جمله تونل¬هاي بلند احتمال بروز مخاطرات و حوادث پيش بيني نشده وجود دارد. شرايط پيش بيني نشده باعث ايجاد حوادث ناخواسته و بروز تاخير در اجراي پروژه و افزايش هزينه¬ها خواهد شد. اين امر در جريان پروژه¬هاي زيرزميني مانند تونل به دليل محدوديت¬هاي آن دشوارتر خواهد بود. يکي از مخاطرات موجود در تونلسازي خطر زمين¬هاي گازدار مي¬باشد. مهمترين اين گازها عبارتند از: گاز متان، دي اكسيد كربن، منواكسيد كربن، سولفيد هيدروژن، دي اكسيد گوگرد و گاز رادون. اين گازها را مي توان به دو دسته گازهاي قابل اشتعال و گازهاي سمي تقسيم نمود. منشا ايجاد اين گازها مختلف است و شناخت منشا گاز براي ارزيابي مخاطرات آن از اهميت بالايي برخوردار است. اين مقاله جهت کمک به برنامه ريزي و اقدامات لازم جهت شناسايي گازها و پهنه¬هايي از تونل که احتمال وجود گاز در جريان حفاري در آنها وجود دارد، همچنين ارائه راهکارهاي کنترلي به منظور کاهش اثرات و مقابله با شرايط ياد شده مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور شرايط زمين شناسي حاکم بر پهنه¬هاي پانزدهم، شانزدهم و هجدهم تونل بهشت آباد با تاکيد بر زمين¬هاي گازدار و ارائه راهکارهاي لازم به منظور مقابله با شرايط مورد نظر مورد مطالعه قرار گرفته است.

متن کامل مقاله