عنوان
برآورد پارامتر هاي ژئومکانيکي توده سنگ هاي واقع در محل ساختگاه سد خرسان 3 و ارائه روابط تجربي
نویسنده (گان)
صادق اميري ابراهيم محمدي
چکیده مقاله
طبقه بندي ژئومکانيکي توده سنگ شامل فرايند جمع آوري و تحليل داده هاي کيفي و کمي ميباشد، که در نهايت به عنوان يک ابزار سريع جهت تخمين ملزومات سيستم نگهدارنده و براورد پارامتر هاي مقاومتي و تغيير شکل پذيري توده سنگ مورد استفاده قرار ميگيرد اين مقاله به بررسي نتايج مطالعات زمين شناسي مهندسي و مكانيك سنگ انجام شده در ساختگاه سد خرسان 3 مي پردازد.ساختگاه سد خرسان 3 بر روي رودخانه خرسان ) يکي از بزرگترين سرشاخه¬هاي رودخانه کارون) در فاصله 46 کيلومتري جنوب شرقي شهرستان لردگان در استان چهارمحال بختياري واقع شده است. سنگهاي تشکيل دهنده پي سنگ اين سد عمدتا لايه هاي سنگ آهک آسماري بالايي و پاييني و رسوبات کواترنري هستند. در اين مقاله طبقه بندي مهندسي توده سنگ از جمله Q-system ، RMR اساس سيستم هاي طبقه بندي سنگ، انجام شده است. معيارهاي شکست توده سنگهاي آهک، آهک مارني و مارن در ساختگاه سد تعيين گرديده است.

متن کامل مقاله