عنوان
بررسي پديده شکست هيدروليکي در تونل بهشت آباد
نویسنده (گان)
حسين گل محمدي
چکیده مقاله
يكي از مسائل مهم در تونلهاي تحت فشار با روباره كم وقوع پديده شكست هيدروليكي (Hydraulic Jacking) مي باشد. اين پديده زماني اتفاق مي¬افتد كه فشارهاي آب وارده به يك توده سنگي بزرگتر از تنش هاي فشاري برجا باشد. بسته به ميزان تغيير شكل پذيري توده سنگي و نسبت فشار آب داخل تونل به تنش هاي وارده بر سطح تماس ديواره درزه هاي موجود، اين درزه ها مي توانند باز شده و در اثر آن توده هاي بزرگ سنگي جدا شده و به سمت خارج تونل حركت كنند. وقوع اين پديده مي تواند منجر به تراوش هاي زياد آب، ايجاد زمين لغزه ها و ناپايداريهاي بزرگ مقياس گردد. موارد متعددي از اين پديده در پروژه هاي مختلف به ثبت رسيده است كه نتايج فاجعه باري را براي تجهيزات برقابي سطحي و زيرزميني موجب شده است. در اين تحقيق سعي شده است تا مكانيزم رفتار هيدرومكانيكي پديده شكست هيدروليكي در توده سنگهاي درزه دار اطراف تونل تحت فشار بهشت آباد بررسي شود. با توجه به پروفيل طولي تونل و ميزان روباره، امکان بروز اين پديده در قسمت¬هاي ورودي و خروجي تونل بيش از ساير قسمت¬ها تشخيص داده شده است. بدين منظور از معيارتجربي اسنوي مانتين جهت به دست آوردن ميزان روباره مورد نياز براي جلوگيري از شكست هيدروليكي استفاده شده است.

متن کامل مقاله