عنوان
بررسي پتانسيل مچاله شوندگي در تونل انتقال آب بيان دره
نویسنده (گان)
صديقه عباسي شصتن رودي
محمد بشير گنبدي
سعيد حکيمي
چکیده مقاله
تونل انتقال آب بيان دره به طول تقريبي 22 کيلومتر و قطر 2/4 متر ، با هدف انتقال سالانه 230 ميليون متر مکعب آب با دبي متوسط 10 متر مکعب بر ثانيه، در شهرستان سقز از شهرستان¬هاي غربي استان کردستان در دست مطالعه مي باشد. در اين تحقيق ابتدا با استفاده از برداشت¬هاي زمين شناسي، مطالعات ژئوفيزيک و گمانه¬هاي حفاري شده، تونل پهنه بندي شده و امتياز طبقه بندي هاي Q و RMR براي هر پهنه تعيين شده است. با بهره گيري از نتايج آزمون هاي آزمايشگاهي و طبقه بندي هاي مهندسي ، پارامترهاي توده سنگ در هر پهنه با استفاده از روش هوک و براون تخمين زده شده و ميزان همگرايي تونل با استفاده از روش هاي عددي محاسبه گرديده است. سپس روشهاي تجربي و نيمه تجربي بررسي پتانسيل مچاله شوندگي سينک، گوئل، هوک و جتوا مرور شده و با استفاده از اين روشها، پتانسيل مچاله شوندگي در هر پهنه بررسي شده است و در پايان نتايج حاصل از روش هاي مذکور با يکديگر مقايسه شده است. با توجه به مقايسه انجام شده مشخص گرديد که روش¬هاي جتوا، سينک و گوئل، بيشترين پتانسيل مچاله شوندگي و روش هوک کمترين پتانسيل را براي مچاله شوندگي ارزيابي مي کند.

متن کامل مقاله