عنوان
بررسي ارتباط ميان نرخ حفاري با شاخص‏هاي تردي
نویسنده (گان)
هادي حسيني
محمد عطائي
گلسا صادق اسلام
صالح قادرنژاد
رضا ميکائيل
چکیده مقاله
پيش‏بيني نرخ حفاري در فرايندهاي مهندسي سنگ مي‏تواند يکي از راه‏کارهاي دست‏يابي به شرايط بهينه در زمينه حفاري باشد. حفاري و نرخ آن به عوامل مختلفي از جمله مشخصات فني و عملياتي دستگاه حفار و همچنين مشخصات ژئومکانيکي سنگ و غيره بستگي دارد. در اين مقاله سعي شده که با استفاده از مطالعات آماري مدلي مناسب براي پيش‏بيني نرخ حفاري با توجه به شاخص¬هاي تردي ارائه شود. بدين منظور از 8 معدن، نمونه‏هاي سنگي شامل 4 نمونه سنگ سخت و 4 نمونه سنگ نرم تهيه شد. سپس نمونه سنگ‏ها براي تعيين پارامترهاي مقاومت فشاري تک محوري و مقاومت کششي غير مستقيم مطابق با استاندارد¬هايISRM به آزمايشگاه مکانيک سنگ انتقال داده شدند. سپس نتايج حاصل از مطالعات آزمايشگاهي و صحرايي توسط نرم افزار SPSS مورد تحليل و برازش قرار گرفتند. در اين تحقيق سعي شده که بهترين رابطه ممکن از ميان روابط ارائه شده به عنوان مدلي مناسب براي پيش‏بيني نرخ حفاري ارائه شود.

متن کامل مقاله