عنوان
بررسي ارتباط ميان پارامترهاي مقاومتي سنگ و شدت جريان مصرفي در فرايند برش سنگ‏هاي ساختماني
نویسنده (گان)
گلسا صادق اسلام
رضا ميکائيل
محمد عطائي
صالح قادرنژاد
چکیده مقاله
پيش¬بيني شدت جريان مصرفي در فرايند برش سنگ¬هاي ساختماني، مي¬تواند يکي از گام¬هاي مهم و اساسي براي دست¬يابي به شرايط بهينه از ديدگاه مصرف انرژي در صنعت برش سنگ باشد. لذا بررسي ارتباط ميان مشخصات عملياتي دستگاه و قطعه کار با ميزان انرژي مصرفي ماشين امري لازم و ضروري مي‏باشد. در مقاله حاضر سعي شده است تا با استفاده از مطالعات آماري مدل دقيقي براي پيش بيني شدت جريان مصرفي دستگاه¬هاي برش ارائه شود. بدين منظور در گام نخست، مطالعات آزمايشگاهي تحت شرايط مختلف عملياتي در عمق¬هاي مختلف برش و نرخ-هاي مختلف پيشروي بر روي 12 نمونه سنگ نرم و سخت با کمک يک دستگاه برش در مقياس آزمايشگاهي انجام شد. در ادامه مطالعات آزمايشگاهي نمونه‏هاي سنگي براي تعيين مشخصات مقاومتي به آزمايشگاه مکانيک سنگ انتقال داده شدند و پس از تعيين مقاومت فشاري تک محوري نمونه‏ها، مطالعات آماري در نرم افزار SPSS انجام پذيرفت. بدين ترتيب مدل‏هاي آماري جديدي براي پيش بيني شدت جريان مصرفي دستگاه برش با توجه به مشخصات مقاومت فشاري تک محوري، عمق برش و نرخ پيشروي قطعه کار به عنوان متغير مستقل ارائه شدند. مدل‏هاي آماري پيشنهاد شده در اين تحقيق مي‏تواند با قابليت اطمينان بالا و خطاي کم براي تخمين شدت جريان مصرفي در فرايند برش مورد استفاده قرار گيرد.

متن کامل مقاله