عنوان
شناسايي گسل¬هاي مسير تونل بهشت آباد در محدوده کوه جهان بين با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره¬اي و بررسي لرزه خيزي منطقه
نویسنده (گان)
حسين گل محمدي
چکیده مقاله
تونل انتقال آب بهشت آباد به طول بيش از 60 کيلومتر براي انتقال آب از سرشاخه¬هاي کارون در استان چهارمحال و بختياري به رودخانه زاينده رود در فلات مرکزي ايران طراحي و مطالعات آن انجام شده است. در راستاي بررسي ويژگي¬هاي زمين شناسي مهندسي مسير تونل، با استفاده از تصاوير ماهواره اي منطقه مورد مطالعه، گسلها و شكستگي هاي مسير تونل در محدوده کوه جهان بين شناسايي گرديده است. بدين منظور اطلاعات رقومي ETM+ ماهواره اي لندست هفت با شماره گذر 164 و رديف 38 در منطقه با استفاده از نرم افزار ER Mapper مورد پردازش قرار گرفت. با اين تكنيك، صرف نظر از گسلهاي شناخته شده گسل¬هاي ديگري نيز که در محدوده مورد مطالعه و مسير تونل قرار گرفته¬اند شناسايي گرديد. به منظور بررسي وضعيت لرزه خيزي گستره مورد مطالعه طرح پس از شناسايي مهمترين چشمه¬هاي لرزه¬زا و پيشينه لرزه خيزي گستره طرح، با انجام مطالعات تحليل خطر زمين لرزه بيشينه مقادير پارامترهاي جنبش نيرومند زمين براي كنترل طرح و سازه هاي وابسته به آن در مقابل خطر زمين لرزه ارائه شده است. در نهايت با توجه به نتايج مطالعه، شتاب مبناي طرح (دوره بازگشت 75 ساله معادل 50 درصد احتمال وقوع در 50سال ) در منطقه مورد مطالعه، 30 درصد مقدار شتاب ثقل زمين يا g 30/0 ارائه شده است. و اين منطقه به عنوان مناطق با خطر نسبي بالا معرفي مي¬شود.

متن کامل مقاله