عنوان
زمين¬شناسي مهندسي و تخمين نگهداري تونل انتقال آب شمال ايران (NWCT)
نویسنده (گان)
مسعود شمس الدين سعيد
پرويز معارف وند
چکیده مقاله
تونل انتقال آب شمال ايران جهت انتقال آب براي مصارف کشاورزي در نظر گرفته شده است. عامل اصلي ناپايداري تونل وجود درزه و گسلهاي موجود در مسير تونل مي¬باشد. براساس نتايج حاصل از گمانه زني ، مغزه گيري و مشاهدات صحرايي، تونل در مسير خود با توده سنگهايي از جنس رس، ماسه سنگ و شيل مواجه مي¬شود . مسير تونل که طولي برابر با 40 کيلومتر دارد به دو قسمت اصلي (Lot 1 , Lot 2) تقسيم شده است و براساس آزمايشات انجام شده حاصل از مغزه گيري و مشاهدات صحرايي اين دو قسمت به ترتيب داراي 12 و 21 نوع ليتولوژي مي باشند. در اين مقاله به بررسي زمين¬شناسي و طبقه¬بندي مهندسي توده¬سنگ-هاي مسير تونل انتقال آب شمال ايران (Lot2) پرداخته شده¬است. سپس نگهداري تونل با استفاده از روش¬هاي طبقه¬بندي مهندسي RMR و Q بررسي و نتايج با روش SRC مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج حاصله نشان مي¬دهد در سنگهاي ضعيف و نزديک به سطح مقادير امتياز SRC نسبت به RMR کوچکتر و در نتيجه نگهداري پيشنهادي SRC سنگين¬تر و منطبق¬تر بر واقعيت است.

متن کامل مقاله