عنوان
خصوصيات فيزيکي و مکانيکي سنگهاي فليشي ساختگاه سد سنگرد
نویسنده (گان)
آريانه آريانفر
ماشاالله خامه چيان
محمد غفوري
چکیده مقاله
سد سنگرد، سدي خاکي- سنگريزه اي با هسته رسي مايل و ارتفاع 52 متر مي¬باشد که در استان خراسان و در جنوب شرق سبزوار واقع شده است. ساختگاه سد بر روي رسوبات مارني- تبخيري و فليشي مربوط به ائوسن مياني و فوقاني قرار دارد که رسوبات فليشي ساختگاه سد شامل ماسه¬سنگها، کنگلومراها و مارن¬ها مي¬باشند. جهت ارزيابي خواص فيزيکي و مکانيکي اين سنگ¬هاي فليشي، از مغزه¬هاي حاصل از گمانه¬هاي اکتشافي نمونه¬برداري صورت گرفت و آزمون¬هاي صحرايي شامل بررسي و مطالعه درزه¬ها، بررسي کيفيت توده سنگ (RQD)، بررسي ميزان هوازدگي و بررسي ميزان جذب آب، وزن واحد حجم، ميزان رطوبت، تخلخل، سرعت موج، دوام¬پذيري، پتانسيل تورم و حد رواني و حد خميري (بر روي پودر مارنها)، آزمون بارنقطه¬اي، مقاومت تراکمي تک محوري، مقاومت کششي برزيلي و آزمون سه محوري. پس از انجام اين آزمايشات، نتايج مورد تنجزيه و تحليل قرار گرفته و در نهايت سنگها رده¬بندي مي¬شوند.

متن کامل مقاله