عنوان
بررسي اثر خصوصيات ديواره گسل بررفتار مغارهاي زيرزميني
نویسنده (گان)
مهدي حسيني
فاطمه ابطحي
چکیده مقاله
در اين تحقيق با تكيه بر روش حل عددي المان مجزا و با بكارگيري نرم افزار UDEC، نقش گسل بررفتار مغاري كه داراي عرض22 متر و ارتفاع 44 متر است مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه مقاومت تراکم تک محورة ديوارةگسل بيشترين اثر را بر روي رفتار مغار دارد و بعد از آن ضريب زبري قرار مي گيرد وسختي برشي کمترين اثر را بر روي رفتار مغار دارد.

متن کامل مقاله