عنوان
بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي ساختگاه سد نرماب
نویسنده (گان)
عبدالحکيم جاويد
رضا قبادي
الهام احمدي نصرآباد
چکیده مقاله
سد نرماب در شمال خاوري استان گلستان و در فاصله 4 کيلومتري جنوب خاوري شهرستان مينودشت واقع شده است. سد از نوع خاکي همگن به ارتفاع 60 متر، طول تاج 807 متر و حجم مخزن 115 ميليون متر مکعب مي¬باشد. اين سد به منظور ذخيره سازي رژيم سيلابي رودخانه¬هاي نرماب، چهل چاي و خرمالو در مخزن سد نرماب، توسعه کشاورزي در اراضي تحت پوشش، تأمين آب شرب و صنعت منطقه و غيره در حال احداث مي¬باشد. سنگ¬هاي گستره طرح عمدتاً از سنگ¬هاي کم و بيش نفوذپذير تا نفوذناپذير تشکيل يافته است. در محل سد، سنگ¬هاي ولکانيکي سيلورين ليتولوژي غالب گستره طرح را تشکيل مي¬دهند که اکثراً از نفوذپذيري کم تا متوسط برخوردار مي¬باشند. متوسط نفوذپذيري کل توده سنگ در حدود 36- 25 لوژان برآورد شده است. مواد پوششي در محدوده محل سد شامل پادگانه¬هاي آبرفتي، واريزه¬هاي دامنه¬اي، خاک هاي برجاي حاصل از فرسايش، لس و آبرفت¬هاي بستر رودخانه مي¬باشد. مصالح تشکيل دهنده نهشته-هاي آبرفتي بستر رودخانه داراي حداکثر ضخامت 5/64 متر متشکل از لايه¬هاي ريزدانه و درشت دانه که عمدتاً شامل رس، سيلت، ماسه، شن، قلوه سنگ و ندرتاً تخته سنگ مي¬باشد. ميانگين نفوذپذيري نهشته¬هاي آبرفتي 2-10×11/1 سانتيمتر بر ثانيه مي¬باشد. با توجه به نتايج آزمايش¬هاي تزريق سيمان در تکيه گاه¬ها و همچنين عمق زياد گسترش هوازدگي در توده سنگ ساختگاه سد، ديوار آببند به عنوان المان آببندي در پي و تکيه گاه¬هاي سد انتخاب گرديد. بافت تراکمي در پي آبرفتي سد نرماب عمدتاً در محدوده متراکم تا خيلي متراکم قرار مي¬گيرد.

متن کامل مقاله