عنوان
بررسي شاخص نفوذ‬پذيري ثانويه (SPI) و تزريق پذيري توده سنگ ساختگاه سد تنگ سرخ (بشار) جهت طراحي پرده آب‬بند
نویسنده (گان)
Mohammad kamgar
فريبا کارگران
حميد مهرنهاد
چکیده مقاله
در اين تحقيق رفتار هيدرومکانيکي توده‬سنگ ساختگاه سد تنگ‬سرخ مورد بررسي قرار مي‌گيرد. محيط پيرامون سد اساساً شامل توالي ازلايه‬هاي شيل ،مارن و آهک مارني با لايه‬بندي وشکستگي‬هاي که در اثر فعاليت‬هاي تکتونيکي به وجود آمده‬اند. رفتار هيدرومکانيکي سنگ‬ها با استفاده از 57 آزمايش فشار آب که عموماً در فواصل 5 متري انجام گرفته تعيين گرديد. لايه بندي و ناپيوستگي‬ها ي اطراف محور سد مورد مطالعه قرار گرفت، لايه‬بندي و دو سيستم درزه در امتداد محور سد به تصوير در آمده است. نفوذپذيري در سنگ‬هاي داراي ناپيوستگي قويياً به خصوصيات ناپيوستگي‬ها، درجه درزه‬داري، بازشدگي، پيوستگي درزه‬ها و وجود مواد پر کننده در هوازدگي‬ها مرتبط است. بازرسي جعبه‬هاي مغزه‬گيري به ما اين امکان را مي‬دهد که درجه درزه‬داري و بازشدگي را تخمين بزنيم. با اين وجود پيوستگي درزه‬ها و مواد پر کننده هوازده را نمي‬توان بررسي کرد. در چنين مواردي بهتر است از شاخص نفوذ‬پذيري ثانويه (SPI) براي تشخيص کيفيت توده سنگ استفاده شود. در اين تحقيق شاخص SPI ، RQD و LU با هم مقايسه گرديد و نهايتأ نشان داد که نفوذ‬پذيري و قابليت تزريق اساساً به وسيله‬ي ناپيوستگي‬ها به ويژه در عمق کم مشخص مي‬شود. در اين مطالعه بر مبناي مقايسه RQD ،SPI وLU پيشنهاد مي‬شود که در مناطقي که واگرايي وجود دارد اصلاحي نياز نيست اما در مناطقي که همگرايي ديده مي‬شود نياز به اصلاح است.

متن کامل مقاله