عنوان
تعيين مناطق در خطر تخريب زلزله با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي ETM+ و تعيين فاکتور خطوارگي در حوضه آبريز شاه‌آباد
نویسنده (گان)
عباس دره‌شيري
محمد پارساصدر
حسين حسني
محمدعلي پورابراهيم عمران
فريد دانشور
چکیده مقاله
افزايش تعداد شکستگي‌هاي بزرگ مقياس در يک منطقه، خطر تخريب ناشي از زلزله را افزايش مي‌دهد. در نتيجه، ساخت و ساز در چنين مناطقي مناسب نمي‌باشد. منطقه مورد مطالعه حوضه آبريز شاه‌آباد در استان کرمانشاه مي‌باشد. در اين مطالعه از تکنيک‌هاي سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي براي مشخص نمودن خطوارگي ها و تعيين توابع تراکم خطوارگي استفاده شد. تصاوير ماهواره لندست 7 و سنجنده ETM+ براي اين مطالعه به کار گرفته شد. با استفاده از فيلترهاي جهت‌دار و بدون جهت، تهيه تصاوير رنگي کاذب و مطابقت با نقشه‌هاي زمين‌شناسي، خطوارگي‌هاي منطقه مشخص شد. سپس با استفاده از روابط خاص، نقشه تراکم خطوارگي به دست آمد. نتايج به دست آمده، مناطق داراي چگالي خطوارگي بالا را معرفي مي‌کند که زون‌هاي شکستگي زمين مي‌باشند و بايد از ساخت وساز در اين مناطق، با مقاوم‌سازي ويژه صورت گيرد.

متن کامل مقاله