عنوان
شناسايي مناطق مستعد پديده زمين‌لغزش با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي در مسير جديد راه‌آهن درود- خرم‌آباد
نویسنده (گان)
محمد پارساصدر
حسين حسني
محمدعلي پورابراهيم عمران
فريد دانشور
چکیده مقاله
در مرحله‌ طراحي سازندهاي مهندسي از قبيل خطوط راه‌آهن، نياز به شناسايي مناطق مستعد پديده زمين‌لغزش احساس مي‌شود، تا از اين طريق از خسارات احتمالي جلوگيري شود. ناحيه مورد مطالعه در بين شهرستان‌هاي خرم‌آباد و درود در مرکز استان لرستان واقع شده است و حدود 460 کيلومتر مربع وسعت دارد. واکنش بين زمين‌شناسي محلي، شرايط آب و هوايي، کاربري متفاوت اراضي و توپوگرافي منطقه، باعث قابليت‌هاي متفاوت اراضي نسبت به پديده زمين‌لغزش شده است. براي پردازش داده‌ها و به دست آوردن نقشه LSZ، با استفاده از تکنيک‌هاي RS&GIS ، يک پايگاه داده‌اي مشتکل از يازده لايه داده تهيه شد که عبارت‌اند از نقشه گسل‌ها و شکستگي‌هاي محدوده طرح، نقشه زهکشي، نقشه بارندگي، نقشه هم‌لرزه، نقشه طبقه‌بندي شيب، نقشه پستي و بلندي منطقه، نقشه کاربري اراضي و پوشش گياهي، نقشه طبقه‌بندي ليتولوژي، نقشه فاصله از گسل، نقشه چگالي زهکشي و نقشه تراکم خطوارگي. براي به دست آوردن معيار قابليت وقوع زمين‌لغزش(LS)، از روش دانش مبناي فرآيند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده است. در اين روش، فاکتورهاي مختلف بر اساس قضاوت شفاهي با هم مقايسه مي‌شوند. در نهايت، منطقه براساس قابليت وقوع زمين‌لغزش به پنج دسته تقسيم شد که عبارت‌اند از ؛ خيلي زياد، زياد، متوسط، کم و بسيار کم. مناطق با خطر زياد وخيلي زياد، بايد براي مراحل اجرايي طرح، پايدارسازي شوند.

متن کامل مقاله