عنوان
بررسي رفتار هيدروليكي توده سنگ در آزمايشات نفوذپذيري لوژن جهت ارزيابي گزينه مناسب براي جايگاه سد مخزني تنگ¬سرخ (بشار)
نویسنده (گان)
Mohammad kamgar
حميد مهرنهاد
فريبا کارگران
چکیده مقاله
يكي از مشخصاتي كه در بررسي¬هاي ژئوتكنيكي سدها مورد ارزيابي قرار مي¬گيرد انجام آزمايشات نفوذپذيري در توده سنگ¬هاي ساختگاه سد مي¬باشد. متداول¬ترين روش جهت تعيين نفوذپذيري سنگ انجام آزمون صحرايي فشار آب مي¬باشد كه در آن مقاطع مختلف در فواصل معيني حفاري مي¬شوند. در اين تحقيق آزمايشات نفوذپذيري به-روش لوژن در22 ¬گمانه¬ي اكتشافي با مجموع 1551متر حفاري انجام شد.¬ از چهار محلي که براي محور سد در نظر گرفته شده بود، يک محل به عنوان محور سد تأييد و سه گزينه ديگر به¬دلايل زير مورد تأييد نقرار نگرفتند.گزينه¬ي دوم وسوم به¬دليل نفوذپذيري بالا و نرسيدن به لايه¬ي آب¬بند تا عمق۱۱۰ و 120 متري و گزينه¬ي چهارم به¬دليل پوشيده شدن بستر تا حداکثر 15 متر از سطح زمين توسط رسوبات آبرفتي جوان ونفوذپذيري بالا در اين رسوبات و همچنين نتايج آزمايشات نفوذپذيري که حاکي از آب¬بندي در اعماق مختلف بود رد شدند. سرانجام گزينه¬ي اول به¬دليل بهينه بودن شرايط و کاهش خورد¬شدگي لايه¬ها و نفوذپذيري به¬عنوان مناسب¬ترين گزينه انتخاب شد.

متن کامل مقاله