عنوان
شناسايي ميزان حساسيت حرکات توده‌اي با استفاده از تلفيق دورسنجي و سامانه اطلاعات جغرافيايي
نویسنده (گان)
حسين حسني
فريد دانشور
محمد پارساصدر
عباس دره‌شيري
محمدعلي پورابراهيم عمران
چکیده مقاله
حرکات توده‌اي انبوه مي‌توانند موجب خسارت و تخريب روستاها، زمين‌هاي کشاورزي و راه‌آهن وتشديد فرسايش سطحي شود. در اين مقاله ، فاکتورهاي موثر در وقوع حرکات توده‌اي از قبيل فاکتور‌هاي ليتولوژي، طول گسل‌خوردگي، لرزه‌خيزي، زاويه شيب، ارتفاع، طول رودخانه، ميزان بارندگي، فعاليت‌هاي بشري و پوشش گياهي از طريق نقشه‌هاي ديجيت زمين‌شناسي، داده‌هاي تصويري و مدل‌هاي ديجيتال با استفاده از تکنيک‌هاي RSوGISبه دست آمده‌اند. نتايج تحقيق در قالب يک نقشه‌ي پهنه‌بندي خطر رانش زمين LHZ Map بيان شده‌است که ناحيه مورد مطالعه را به پنج زون طبقه‌بندي کرده‌ که عبارت‌اند از ؛ زون بحراني، زون به شدت ناپايدار، زون نسبتاً ناپايدار، زون نسبتاً پايدار و زون پايدار. نتايج حاکي از آن است که 7% مناطق مطالعه شده خطرات حرکات توده‌اي بالا يا خيلي بالا دارند که بايد عمليات بهسازي در اين مناطق انجام شود.

متن کامل مقاله