عنوان
بررسي گسترش آلودگي زهاب اسيدي با كمك دورسنجي در معدن كارمزد، استان مازندران
نویسنده (گان)
پيام روحبخش ايرادي
چکیده مقاله
معدن زغالسنگ كارمزد در استان مازندران و جنوب غربي شهر ساري واقع شده است. زمين شناسي عمده منطقه شامل شيل هاي زغالدار سازند شمشک به همراه سازندهاي اليکا، نسن، روته و درود مي باشد. جهت بررسي گسترش زهاب اسيدي ناشي از اكسيداسيون كاني هاي سولفيدي اين منطقه ابتدا تصاوير استر پردازش شد و سپس اکسيد و هيدروكسيد آهن ثانويه موجود به عنوان كاني هاي زيست محيطي مورد بررسي ژئوشيميايي قرار گرفتند. بدين ترتيب دورسنجي به عنوان روشي کارا در شناسايي و رديابي زهاب اسيدي كليه معادن زغالسنگ البرز مركزي پيشنهاد مي گردد.

متن کامل مقاله