عنوان
پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه ميرآباد نيشابور با استفاده از روش AHP در محيط GIS
نویسنده (گان)
سيما پور هاشمي
محمد معتمدي راد
ابراهيم تقوي مقدم
ژيلا کلالي مقدم
چکیده مقاله
زمين لغزش يکي از حرکات توده اي دامنه اي است که تحت تاثير عوامل متنوع انساني-هيدرولوژيکي، اقليمي ايجاد شده و بوسيله حضور مستمر عناصري چون آب ،يخ ، هوا تشديد مي گردد.زمين لغزش يک پديده ژئومورفولوژيک است که در مقياس ها واندازه هاي متفاوتي رخ مي دهد وباعث ايجاد آسيب ها وخسارات جبران ناپذيري در محدوده هاي شهري وروستايي مي گردد.پهنه بندي وپيش بيني مناطق مستعد حرکات دامنه اي وبه خصوص زمين لغزش مي تواند مورد استفاده و راهگشاي طرح هاي عمراني وزيربنايي در محدوده هاي شهري وروستايي نواحي کوهستاني ايران باشد .حوضه آبريز ميرآباد يکي از حوضه هاي جنوبي رشته کوه بينالود محسوب مي شود که به دليل ساختار هيدرولوژيکي وزمين شناختي خاص خود هر ساله شاهد رخداد زمين لغزش درابعاد متنوع مي باشدکه نيازمند تعيين پهنه هاي خطر زمين لغزش جهت احداث هرگونه تاسيسات و سازه ها و تعيين کاربري در حوضه مي باشد . به منظور پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه آبخيز مير آباد از متغير هاي ارتفاع، شيب، جهت شيب، ليتولوژي،تراکم پوشش گياهي، کاربري زمين ،بارش ، فاصله از رودخانه، فاصله از گسل ،فاصله از جاده استفاده شد. لايه ها اطلاعاتي در محيط Arc GIS ساخته و با اعمال وزن هاي اختصاص داده شده به روش AHP لايه هاي وزن دار ايجاد شد .با ترکيب لايه هاي وزن دار شده و طبقه بندي نقشه ترکيبي ، نقشه پهنه بندي خطر زمين لغزش بدست آمد. طبق بررسي هاي به عمل آمده 8.3 % منطقه در محدوده خطر زمين لغزش قرار دارد . با تطبيق نقشه پراکنش زمين لغزش هاي رخداده در منطقه و نقشه خطر زمين لغزش حاصله از روش تحليل سلسله مراتبي مشخص شد روش تحليل سلسله مراتبي به دليل بررسي چندين معيار نامتجانس و استاندارد سازي آنها وهمچنين انطباق نقشه پهنه بندي با زمين لغزش هاي رخ داده ، روش مطلوبي در تهيه نقشه خطر بلاياي طبيعي ،مخصوصا زمين لغزش مي باشد که مورد استفاده برنامه ريزان ومتوليان طرح هاي عمراني وزيربنايي قرار خواهد گرفت .

متن کامل مقاله