عنوان
ارزيابي تزريق پذيري ساختگاه سد سرابي به منظور طراحي پرده آب بند
نویسنده (گان)
عرفان صادقي
علي اروميه اي
چکیده مقاله
مهمترين مسائل در احداث سدها به خصوص با هدف ذخيره آب، توانايي نگه داري و جلوگيري از اتلاف آن از بدنه و پي سد است. تزريق روشي است که سبب افزايش خواص مقاومتي زمين، کاهش تراوايي و شکل پذيري سنگ¬ها و خاک¬هاي تزريق شده مي¬شود. همچنين با انجام تزريق سبب بيشتر شدن طول مسير حرکت آب در ساختگاه سد مي¬گردد. ساختگاه سد سرابي از از سنگ هاي بسيار مقاوم هورنفلس که نسبتا داراي شکستگي ها بسيار زياد نيز هست تشکيل شده است. سنگ هاي ساختگاه مطابق نتايج آزمايش¬هاي زمين شناسي مهندسي RMR و RQD انجام شده در رده III (سنگ هاي بسيار خوب) قرار مي¬گيرد. قابليت نفوذپذيري و درصد فراواني رفتار هيدروژئومکانيکي توده سنگ هورنفلس در جناحين و پي با يکديگر مقايسه شده و به صورت آماري تحت آناليز قرار گرفته است. به گونه¬اي که جناح چپ با 51 درصد مقادير لوژان بالاتر از 3 نفوذپذيري بيشتري را نسبت به جناح راست و پي مرکزي دارا مي¬باشد. اين امر مي¬تواند ناشي از فشار¬هاي تکتونيکي منطقه باشد که موجب افزايش تعداد دسته درزه¬ها و تغيير هندسه لايه بندي شده است. همچنين حداکثر درصد فراواني رفتار ژئومکانيکي در جناح چپ رفتار اتساعي و در جناح راست و شالوده مرکزي به رفتار خطي تعلق دارد. فراواني زياد رفتار اتساعي ناشي از مقاومت نسبتا پايين و درزه هاي باز مي¬باشد. مقايسه RQD با لوژان نسبت به عمق نشان مي¬دهد که ميزان نفوذپذيري از سطح به عمق کاهش مي¬يابد اما روند کاملا مشخصي را نشان نمي دهد

متن کامل مقاله