عنوان
تحليل پايداري بدنه سد نرماب
نویسنده (گان)
الهام احمدي نصرآباد
عبدالحکيم جاويد
محمد بشيرگنبدي
چکیده مقاله
مقاله حاضر در برگيرنده تحليل‌هاي انجام شده به منظور تأييد پايداري بدنه و پي سد نرماب در حالات مختلف بارگذاري و عملكرد سد در طول عمر مفيد آن مي‌باشد. سيستم بدنه و پي سد با روش تعادل حدي تحليل گرديده كه در آن نيروهاي ديناميكي حاصل از زلزله به صورت شبه استاتيكي در نظر گرفته شده است. اين تحليل¬ها مبناي انتخاب هندسه سد براساس مشخصه¬هاي فيزيكي و ژئومكانيكي مصالح مختلف تشكيل دهنده پي و بدنه سد مي¬باشد. هدف از انجام اين تحليل¬ها ارزيابي پايداري شيب¬هاي سد در شرايط مختلف بارگذاري و بهره برداري در حالت استاتيكي و نيز با وجود نيروي زلزله مي¬باشد.

متن کامل مقاله