عنوان
ارزيابي پارامترهاي مقاومتي پي سنگ ساختگاه سد ونيار تبريز
نویسنده (گان)
هادي اميرانلو
چکیده مقاله
از آنجايي كه اغلب سازه هاي مهندسي همچون سدها و تونلها در توده هاي سنگي بنا مي- گردند،شناخت ويژگيهاي مقاومتي توده سنگ در طراحي اينگونه سازه ها از اهميت بالايي برخوردار است. لذا در اين پژوهش با استفاده از نتايج حاصل از گمانه هاي اكتشافي ،مطالعات سطحي و آزمايشگاهي به ارزيابي پارامترهاي مقاومتي پي سنگ ساختگاه سد ونيار پرداخته شد. در اين نوشتار ابتدا ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي نمونه هاي اخذ شده از توده سنگ مورد ارزيابي قرار مي گيرند. در مرحله بعدي طبقه بندي ژئو مكانيكي پي سنگ مورد بحث قرار گرفته در انتها پارامترهاي مقاومتي توده سنگ با استفاده از شاخص مقاومت زمين شناسي (GSI )و معيارهاي شكست هوك و براون و موهر- كلمب مورد ارزيابي قرار گرفته اند.

متن کامل مقاله