عنوان
ارزيابي پتانسيل روانگرايي خاکهاي بستر سد نازلو اروميه براساس آزمون مقاومت نفوذ استاندارد(SPT) و پهنه بندي محدوده توسط نرم افزار GIS9.3
نویسنده (گان)
مهدي تلخابلو
چکیده مقاله
يکي از مسائل ژئوتکنيک لرزه اي فراروي محققين و مهندسين متخصص، وقوع پديده روانگرايي در خاک هاي دانه اي اشباع غير متراكم مي باشد که مي تواند باعث خسارات فراوان به سازه هاي مهندسي سطحي و زير زميني گردد. هدف اصلي در تحقيق حاضر، ارزيابي پتانسيل روانگرايي براساس عدد مقاومت نفوذ استاندارد (SPT) با استفاده از روش آئين نامه پل هاي شاهراهي ژاپن 1996 در بستر لايه هاي خاکي سد نازلو در بيست کيلومتري غرب درياچه اروميه و تهيه نقشه پهنه بندي شدت خطر روانگرايي خاكها توسط نرم افزار GIS 9.3 مي باشد. در تحقيق حاضر، از مقادير مولفه هاي شتاب قائم و افقي حاصل از تحليل هاي احتمالاتي و تعيني خطر لرزه اي جهت ارزيابي استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که تحت اثر شتاب هاي لرزه اي حاصل از تحليل لرزه اي تعيني بيشترين خطر روانگرايي در محدوده مورد مطالعه مشاهده شده است و کمترين مقادير خطر وقوع روانگرايي مربوط به شتاب هاي حاصل از تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي مي باشد.

متن کامل مقاله