عنوان
بررسي پتانسيل چسبندگي و خطر انسداد ماشين حفاري مکانيزه¬ي EPB-TBM در نواحي شهري
نویسنده (گان)
شکرا... زارع

aref faghedi
فرهنگ سرشکي
چکیده مقاله
در تونل¬هايي که ماشين¬هاي حفر تونل (TBM) براي حفاري در زمين¬هاي رسي و چسبنده به کار گرفته مي¬شوند، همواره خطر گل¬گرفتگي و انسداد (Clogging)، کله حفار (Cutter head) و ابزار برشي ماشين سپري و عمليات حفاري را تهديد مي¬کند. معمولاً در چنين زمين¬هايي، چسبندگي مواد رسي به سطوح فلزي ماشين سبب کاهش قابل ملاحظه¬اي در بهره¬وري ماشين مي¬شود. در اين مقاله پارامترهاي زمين¬شناسي مهندسي که موجب بروز پديده چسبندگي و بروز خطر انسداد ماشين مي¬شوند مورد بررسي قرار گرفته و مهمترين روش¬هاي تعيين پتانسيل چسبندگي زمين معرفي شده است. به منظور مطالعه موردي، ميزان چسبندگي مسير تونل خط 1 متروي تبريز با استفاده از نتايج 6 گمانه حفاري شده در مسير تونل، بررسي شده و خطر انسداد براي ماشين حفاري سپر تعادلي با فشار زمين (EPB) به کار گرفته شده در اين تونل، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطاله نشانگر چسبنده بودن بخش¬هاي غربي تونل مذکور است.

متن کامل مقاله