عنوان
ارزيابي ميزان کارايي تست لوژان و تزريق بر درزه هاي هيدروليکي و پرده آببند به روش GIN در پروژه سد رودبار لرستان
نویسنده (گان)
Mehdi nourabadi
چکیده مقاله
محدود بودن منابع آب شيرين در سراسر جهان و به ويژه در ايران، مهندسين را برآن داشته تا از روش هاي مختلف مانند احداث سدها و ذخيره کردن آب براي تامين نياز خود استفاده کنند. نظر به شرايط زمين شناسي مختلف موجود در کشور، آب بندي سدها و احداث پرده آب بند با دوغاب هاي پايه سيمان حائز اهميت ويژه اي مي باشد. ساخت پرده آب بند و عمليات تزريق در فنداسيون سدها مستلزم صرف هزينه و وقت بالايي است. بنابراين انتخاب روش مناسب تزريق در پرده آب بند از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش مختصري از اجراي روش عدد شدت تزريق (GIN) در پرده آب بند پروژه سد رودبار لرستان با هدف تاثير آن بر روي درزه هاي هيدروليکي و آب بندي فونداسيون سد انجام گرفته است. بدين منظور با مطالعه دقيق شرايط زمين شناسي فونداسيون سد و درزه ها و شناخت ارتباط هيدروليکي بين آنها و با توجه به نتايج آزمايش نفوذپذيري در سنگ (لوژان)، نسبت ثابت آب به سيمان (W/C=0.65) براي روش تزريق مناسب و موثرتر مورد استفاده قرار گرفت. همچنين براي انجام فرايند تزريق موفق عدد شدت تزريق براي پروژه رودبار 1500 پيشنهاد شد.

متن کامل مقاله