عنوان
شناسايي حفرات و شکستگي هاي زيرسطحي تکيه گاه راست سد رودبال با استفاده از توموگرافي الکتريکي دوبعدي
نویسنده (گان)
Ebrahim hosseinzadeh
چکیده مقاله
روشهاي مقاومت ويژه از جمله روشهايي هستند که به منظور آشکارسازي گسلها، شکستگيها و حفرات زير سطحي مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين مطالعه براي مشخص نمودن مکان شکستگيها، حفرات و گسلها روش توموگرافي الکتريکي دوبعدي با دو آرايه ونر و دوقطبي-دوقطبي بکار گرفته شده ا ست. پردازش و تفسير داده ها نشان داد گسلي در فاصله تقريبي 15 متري مرز سازند آهکي سروک و دشت قرار داشته و همچنين حفراتي با اندازه هاي متفاوت در عمق کم ديده شده است. مقايسه سه پروفيل در نماي سه بعدي مشخص مي کند حفرات موجود در انتهاي پروفيلها جزئي از يک مجرا بوده و با هم در ارتباط مي باشند.

متن کامل مقاله