عنوان
ارزيابي کيفي و هيدروشيميايي آب رودخانه چهل چاي
نویسنده (گان)
Abbas timory
چکیده مقاله
در اين پژوهش به منظور ارزيابي کيفي آب رودخانه چهل¬چاي 14 نمونه آب در طول اين رودخانه و يک نمونه از رودخانه نرماب برداشته شد. پارامترهاي هدايت الکتريکي (EC)، اسيديته (pH) در محل نمونه¬برداري، غلظت يونهاي اصلي و TDS نيز در آزمايشگاه آب منطقه¬اي گلستان اندازه¬گيري شد. سپس با استفاده از نتايج آناليز نمونه¬هاي مورد نظر به بررسي هيدورشيميايي و کيفي اين منابع آب پرداخته شد. نتايج بررسي¬هاي هيدروشيميايي نشان مي¬دهد که تيپ بيشتر نمونه¬هاي مورد مطالعه بي¬کربناته ¬سديک مي¬باشد. همچنين عامل اصلي کنترل کننده شيمي آب در آب رودخانه سازندهاي زمين ¬شناسي مي¬باشد. بررسي کيفي آب با استفاده از نمودارهاي شولر و ويلکاکس نيز نشان¬دهنده مناسب بودن اين منابع آب براي مصارف شرب و کشاورزي مي¬باشد.

متن کامل مقاله