عنوان
انواع رده بندي توده هاي سنگي ساختگاه سد بلطاق
نویسنده (گان)
زهرا شاکرين
اکبر قاضي فرد
مرتضي صداقت
چکیده مقاله
ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ رﻓﺘﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آن ﻫﺎ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ و ﺗﻮﻧﻞ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي راﻳﺞ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ رده ﺑﻨﺪي هاي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً با انتخاب مهمﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در رﻓﺘﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. به ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع رده ﺑﻨﺪي ﺗﻮده ﺳﻨﮓ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. در اين تحقيق بر اساس رده بندي هاي ژئومکانيکي و رده بندي توده سنگ براساس SPI، مي توان در جهت بهسازي زمين اقدام نمود. رده بندي توده سنگ براساس SPI، خصوصيات مقاومتي ماده سنگ را منعکس نمي کند و از اين نظر با رده¬بندي¬هاي ژئومکانيکي متفاوت است و اين طبقه بندي، کيفيت توده سنگ را براساس نفوذپذيري ناپيوستگي ها بيان مي¬کند. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮده ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ بلطاق واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي هاي ژﺋﻮﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ (RMR)، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎوﻣﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ (GSI) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از سه روش و طبقه بندي DMR ﺑﺮاي توده سنگ هاي منطقه انجام شده و با نتايج شاخص نفوذپذيري ثانويه (SPI) مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان مدل بهسازي محور سد بلطاق ارائه شده است.

متن کامل مقاله