عنوان
مکان يابي کارخانه سيمان مريوان با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي
نویسنده (گان)
مصطفي ابراهيمي
راضيه نوروزي مصير
شاهو ملکي
فواد الياسي
چکیده مقاله
مشخص نمودن محل مناسب جهت احداث پروژه¬هاي صنعتي مي¬تواند گام بزرگي در کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از منابع موجود باشد. استان کردستان با دارا بودن ذخائر قابل توجه آهک و مارن يکي از استان¬هاي داراي پتانسيل براي احداث کارخانه هاي سيمان مي باشد. هدف از مطالعه حاضر، استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي جهت تعيين محل مناسب براي احداث کارخانه سيمان در يکي از شهرستان هاي استان کردستان مي¬باشد. در اين راستا در گام اول، لايه هاي اطلاعاتي مختلف در سيستم اطلاعات جعرافيايي بر روي هم قرار گرفته و مکان هاي مناسب معرفي گرديدند. سپس به دليل آنکه مکان¬هاي مشخص شده داراي ارزش هاي متفاوتي مي باشند، روشي جهت انتخاب گزينه مناسب مورد نياز مي باشد. در اين راستا، از ميان روش¬هاي مختلف تصميم گيري، روش تصميم گيري چند معياره مورد استفاده قرار گرفت. در نهايت، پس از وزن دهي لايه¬هاي اطلاعاتي مطابق نظر کارشناسان، وزن نهايي براي لايه¬ها در نظر گرفته شد و با استفاده از روش تصميم گيري چند معياره فازي داده ها آناليز شد و در نهايت مکان مناسب براي کارخانه انتخاب گرديد.

متن کامل مقاله