عنوان
طبقه بندي زمين با روش Vs30 و با استفاده از عدد نفوذ استاندارد (N-SPT) در آبرفت شهر کابل- افغانستان
نویسنده (گان)
Zamen jafari
عبدالله سهرابي بيدار
چکیده مقاله
طبقه بندي زمين ساختگاه، يک روش ساده، کم هزينه و سريع مي باشد، که مي توان يک برآورد ساده از بزرگنمايي ساختگاه و شکل پاسخ طيفي مورد انتظار را بدست دهد. شهر کابل با توجه به شرايط بعد از جنگ، بازسازي و توسعه شهرها و بازگشت مهاجرين شتاب بخشيدن به تحقيق و مطالعه در جنبه‌هاي مختلف زمين‌لرزه، جهت شناخت هرچه بيشتر ماهيت آن و راه‏هاي کاهش آسيب پذيري کشور در برابر حوادث آينده ضرورت دارد. داده هاي ژئوتکنيکي که در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته، شامل گزارشات ژئوتکنيکي پروژه هاي عمراني و ساختمان سازي که از اوايل سال 2007 تا اواخر 2011 ميلادي در شهر کابل تهيه شده اند. در گمانه هاي جمع آوري شده شهر کابل مقادير اندازه گيري شده سرعت موج برشي وجود نداشته ولي در اکثر گمانه هاي گرد آوري شده N-SPT در دسترس بوده و روابط تجربي موجود بين SPT و سرعت موج برشي امکان برآورد سرعت موج برشي را فراهم نموده است. سپسV_(s 30) با استفاده از رابطه موجود در آيين نامه بين المللي ساختماني (ICC, 2006)، محاسبه گرديده، و طبقه بندي خاک بر اساس همين آيين نامه صورت گرفته است. بر اساس نتايج، اکثر آبرفت در کلاس C قرار مي گيرند مگر قسمتي از جنوب شرق محدوده مورد مطالعه که در کلاس D قرار گرفته اند.

متن کامل مقاله