عنوان
نقشه هاي پهنه بندي بيشينه شتاب سطح زمين (PGA) در آبرفت شهر کابل- افغانستان
نویسنده (گان)
Zamen jafari
عبدالله سهرابي بيدار
چکیده مقاله
افغانستان يکي از کشورهاي لرزه خيز جهان به شمار مي آيد بطوريکه سالانه زمين لرزه هاي کوچک تا متوسط زيادي و هر چند سال يک زمين لرزه بزرگ را تجربه مي کند. بنابراين مطالعات لرزه خيزي و پهنه بندي لرزه اي مناطق لازم و ضروري مي باشد. در اين مقاله تاثير شرايط ساختگاه بر روي بيشينه شتاب زمين در آبرفت شهر کابل مورد بررسي قرار مي گيرد. تحليل خطر لرزه اي به روش آناليز معادل خطي يک بعدي توسط نرم افزار Deepsoil صورت گرفته است. گستره شهر کابل به سلولهاي 2×2 کيلومتر شبکه بندي شده و هر سلول شبکه بصورت يک ستون خاک مجزا آناليز شده است. در نهايت نتايج بصورت نقشه هاي ريزپهنه بيشينه شتاب سطح زمين در دو حالت سنگ بستر الاستيک و سنگ بستر صلب و با احتمال وقوع 10% در 50 سال (معادل دوره بازگشت 475 سال) ارائه گرديده است. نتايج نشان مي دهد که بيشينه شتاب از غرب به سمت شرق روند کاهشي را نشان مي دهد.

متن کامل مقاله