عنوان
اعتبار سنجي آزمون SPT براي مقاومت برشي زهکشي نشده (مطالعه موردي)
نویسنده (گان)
مصطفي صاحب خواجه
هادي اميرانلوي قطار
چکیده مقاله
آزمون نفوذ استاندارد (SPT) يکي از رايج ترين آزمايشهاي برجاي مورد استفاده در اکتشاف خاک است .در اين مطالعه قابليت استفاده از نتايج آزمون SPT براي تخمين مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) خاک هاي ريز دانه مسير خط 2 قطار شهري تبريز مورد بررسي قرار گرفته و روابط بين (SPT)N و مقاومت برشي زهکشي نشده (Su) از نظر آماري با در نظر گرفتن انواع آزمايشات و تصحيحات SPT و مقايسه با مطالعات قبلي مورد توجه قرار گرفته است . مقايسه بين نتايج روابط پيشنهاد شده قبلي و آزمايشگاهي نشان داد که روابط ارائه شده توسط Sivrikaya (2006)دقت بيشتري براي محاسبه تجربي پارامترهاي Su براي خاکهاي ريز دانه منطقه را دارا ست

متن کامل مقاله