عنوان
مطالعه عوامل وقوع پديده زمين لغزش آبخيز جنگلي
نویسنده (گان)
الهام فاضلي شهرودي
چکیده مقاله
شناسايي عوامل موثر در وقوع زمين لغزش هاي موجود در يک حوزه آبخيز جنگلي و پهنه بندي خطر آن از فاکتورهاي اساسي جهت دستيابي به راهکارهاي کنترل اين پديده و انتخاب مناسب ترين و کاربردي ترين گزينه موثر مي باشد. از اين رو، اين تحقيق با هدف شناسايي عوامل موثر در ايجاد زمين لغزش و مشخص کردن مناطق داراي پتانسيل جهت پيش گيري وقوع زمين لغزش در سري يک و دو حوزه آبخيز جنگل هاي شمال(استخر پشت) انجام شد. به اين منظور ابتدا مهمترين عوامل موثر در رخداد زمين لغزش شناسايي و سپس نقشه هاي شيب، جهت دامنه ها، طبقات ارتفاعي، گسل ها، شبکه آبراهه ها و راههاي ارتباطي، زمين شناسي، خاکشناسي و تهيه دياگرام بارش و حرارت در محيط Arc map تهيه و خصوصيات مربوط به هر يک از اين واحد ها شناسايي گرديد. سپس با استفاده از دستگاه GPS تعداد20 نقطه که12 نقطه در منطقه لغزشي و 8 نقطه در منطقه شاهد( بدون لغزش) واقع بودند برداشت و در محيط GIS جانمايي شد. در نقاطي که دخالت عوامل انساني موثر بودند، شيب بستر کمتر از 20% و در نقاطي که عوامل طبيعي و دست نخورده در عرصه وجود داشت اين شيب به 50% افزايش يافته است. نتايج نشان داد که علي رغم تاثير به سزاي عوامل طبيعي از قبيل شيب عرصه، هيدرواقليم، پوشش گياهي، خصوصيات خاک و زمين و عوامل انساني نيز در وقوع حرکات توده اي تاثير به سزايي را ايفا مي نمايند.

متن کامل مقاله