عنوان
پايدارسازي شيرواني مشرف بر بدنه سرريز سد نازلو
نویسنده (گان)
سرگل داودي
چکیده مقاله
اين تحقيق به منظور انتخاب مناسبترين روش براي پايدار سازي شيرواني مشرف بر بدنه سرريز سد نازلو، واقع در28 کيلومتري شهرستان اروميه در استان آذربايجان غربي، با انجام بررسي هاي سنگ چينه اي، مشخصات ناپيوستگي ها و ويژگيهاي زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيکي شيرواني سنگي، انجام گرديد و از نتايج به دست آمده معلوم گرديد که پايدارسازي شيرواني سنگي، با روش کاهش شيب منطقي ترين و مناسبترين روش مي باشد و محدوده شيب کلي آن مي تواند بين 45 تا 60 درجه باشد، ليکن با توجه به امکان استفاده از سنگ هاي آهکي- دولوميتي به عنوان مصالح بدنه سد، بهتراست، حد پايين محدوده پيشنهادي براي شيب ديواره در نظر گرفته شود. همچنين، در رابطه به بخش هاي شيلي جهت جلوگيري از هوازدگي تدريجي و کاهش پارامترهاي توده سنگ، ايجاد پوشش شاتکريت مسلح با ضخامت 5/7 تا 10 سانتيمتر با يک شبکه بولت (با فاصله داري 5/2*5/2 به طول 4 تا 6 متر) جهت ايجاد درگيري لازم بين شاتکريت و زمين ضرورت خواهد داشت.

متن کامل مقاله