عنوان
نقش عناصر ساختاري تاقديس اهواز در مخاطرات احتمالي زمين شناسي محدوده شبکه متروي شهري
نویسنده (گان)
ابراهيم محمدي
چکیده مقاله
عناصر ساختاري تاقديس اهواز نقش اساسي را در ايجاد مخاطرات احتمالي زمين¬شناسي محدوده¬ي شبکه¬ي مترو دارند. گسل معکوس اهواز پتانسيل ايجاد اين نوع مخاطرات را دارد. در اين تحقيق، شواهد صحرايي و شواهد ژئوتکنيکي گردآوري شده و همچنين مقاطع زمين¬شناسي به منظور تعيين موقعيت دقيق اين گسل و نقاط تقاطع آن با خطوط مترو ترسيم گرديده است. فاصله¬ي بخش مرکزي تونل خط 1 تا گسل مذکور نيز مشخص نموده که در محدوده 100 تا 150 متري اين گسل قرار مي¬گيرد. در اين تحقيق، تغييرات مشخصات هندسي لايه¬هاي گل‌سنگ و ماسه‌سنگ و صفحات دسته¬ درزه¬ها نسبت به تغييرات روند صفحه¬ي مقطع تونل و محور آن تعيين گرديده است. نقش تغييرات مشخصات هندسي لايه¬ها در ايجاد مخاطراتي از قبيل: افزايش و يا کاهش مساحت چسبيدن (Adherence) پوسته¬ (shield) دستگاه حفر تونل (TBM) با گل‌سنگ و ايجاد ريسک کندشدگي(Clogging risk) در سرمته اين دستگاه، ايجاد سطح ناهمگني از طريق افزايش و يا کاهش مساحت رخنمون ماسه¬سنگ به عنوان سنگ ترد ( Brittile )، و گل¬سنگ به عنوان سنگ ¬نرم و انعطاف¬پذير (Ductile) در مقطع تونل و همچنين نقش تغييرات مشخصات هندسي صفحات دسته درزه¬ها و صفحات لايه¬بندي در ايجاد گسيختگي صفحه¬اي (planar failure) و گسيختگي گوه¬اي (wedge failure) در سقف و ديواره¬هاي تونل تعيين گرديده است. در اين تحقيق از نرم¬افزارهايRockwork14 ،Unwedge3.0 و Dips استفاده شده است.

متن کامل مقاله