عنوان
پهنه بندي ژئوتکنيکي خاک هاي استان گلستان
نویسنده (گان)
اعظم تقوي
حامد رضايي
چکیده مقاله
با گردآوري اطلاعات و داده هاي ژئوتکنيکي 244 گمانه اکتشافي و نمونه برداري از 50 نقطه در پيمايش صحرايي در سطح گلستان، پارامتر هاي ژئوتکنيکي محاسبه، اندازه گيري و برآورد گرديد و با پياده سازي در محيط بانک اطلاعات Arc view لايه هاي زمين شناسي، مکانيک خاک، اکتشاف ژئوتکنيکي و مطالعات زمين شناسي مهندسي تهيه گرديد. با استفاده از ترکيب پارامترهاي زمين شناسي و ژئوتکنيکي مي توان نقشه هاي پايه مطالعات فاز امکان سنجي احداث تاسيسات آبي کوچک مقياس را تهيه نمود و راجع امکان سنجي احداث آن ها پرداخت.

متن کامل مقاله