عنوان
تحليل سطح روند با استفاده از الگوريتم تکامل تفاضلي بهبود يافته و بکارگيري نرم 1
نویسنده (گان)
نونا سليمانپور مقدم
آزاده آگاه
ارسلان نجفي
چکیده مقاله
روش تحليل سطح روند يکي از روش‌هاي ژئوفيزيکي در حذف آنومالي ناحيه‌اي از مقدار برداشت شده مي‌باشد. ﺗﺤﻠﻴﻞ روﻧﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﻧﻮع ﺧﺎﺻﻲ از رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﺎط در ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﺼﺎت و ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻋﻴﺎر، ﺿﺨﺎﻣﺖ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ که در اﻳﻦ مقاله مقدار قرائت شده بعنوان متغير وابسته عمل مي‌کند. براي يافتن مطلوب‌ترين سطح روند از روش‌هاي بهينه‌سازي استفاده مي‌شود. به همين منظور در اين مقاله از الگوريتم بهينه‌سازي تکامل تفاضلي بهبود يافته استفاده شده است. اين الگوريتم، يك روش بهينه‌سازي مبتني بر جمعيت است که براي توليد جواب‌هاي جديد از تجربه گروهي استفاده مي‌کند. در الگوريتم تکامل تفاضلي بهبود يافته هريك از جواب‌ها به‌ عنوان يك كانديد حل براي جواب نهايي در فضاي چند بعدي مسأْله مي‌باشد. تابعي که در اين روش بايد بهينه شود (تابع هدف) معادله صفحه‌اي است که نزديک‌ترين فاصله را با داده‌هاي برداشت شده دارد. به همين علت براي کمينه کردن، احتياج به معيار‌هاي طول است. نرم يکي از معيار‌هاي طول محسوب مي‌شود و بهترين نرمي که مي‌توان با استفاده از آن جواب‌هاي دقيق بدست آورد، نرم 1 است ولي در روش‌هايي که تاکنون از آنها استفاده شده بخاطر بکارگيري مشتق در روند بهينه‌سازي نمي‌توان از آن استفاده نمود. در اين تحقيق از الگوريتم بهينه‌سازي تکامل تفاضلي بهبود يافته استفاده شده و تابع هدف برپايه نرم 1 نوشته شده است. با مقايسه نتايج بدست آمده از اين الگوريتم با ساير الگوريتم‌هاي مشهور و نتايج بدست آمده از نرم‌افزار ژئوسافت بر روي داده‌هاي گراني برداشت شده از منطقه حد فاصل بين نکا و قائم‌شهر در استان مازندران، کارائي اين روش نسبت به روش حداقل مربعات و نتايج نرم‌افزار ژئوسافت مشخص گرديده است.

متن کامل مقاله