عنوان
بررسي پارامترهاي جنبش زمين در ساختگاه فرودگاه نوشهر
نویسنده (گان)
زينب يوسفيان فرد
زهره سادات رياضي راد
چکیده مقاله
علت اصلي فعاليت هاي لرزه زمين ساختي منطقه شمال ايران وجود ساختارهاي تكتونيكي فراوان و ساختارهاي خطي شامل چين ها، گسل ها، وقوع زمينلرزه هاي تاريخي ويرانگر در ناحيه و خرد زمينلرزه هاي قرن اخير مي باشد كه حكايت از امكان تجمع انرژي و مصرف قسمتي از آن توسط رويداد پديده هاي مختلف از جمله زمينلرزه هشتم خرداد ماه 83 فيروز آباد كجور (بلده) دارد. بندر نوشهر يکي از شهرهاي مهم اقتصادي و توريستي ايران است که بررسي اثر زمينلرزه بر روي فرودگاه نوشهر به همين دليل انجام شد. در اين مطالعه ابتدا با استفاده از داده هاي لرزه اي موسسه ژئوفيزيک، زمينلرزه هاي ناحيه مورد مطالعه جمع آوري و سپس فاصله گسلهاي فعال تا فرودگاه مشخص گرديد. پارامترهاي جنبش زمين در گستره نوشهر محاسبه و مشخص شد که منطقه نوشهر از خطر پذيري بالا برخوردار است که فرودگاه اين شهر نياز به بازسازي و مقاوم سازي دارد.

متن کامل مقاله