عنوان
ارزيابي ويژگي¬هاي مهندسي آبرفت مسير خط 3 مترو تهران و ارائه راهکارهاي اجرايي
نویسنده (گان)
سميه جليلي
چکیده مقاله
اين تحقيق به بررسي ويژگي¬هاي مهندسي آبرفت مسير خط 3 مترو تهران و ارائه راهکارهاي اجرايي بر اساس اين ويژگي¬ها، مي¬پردازد. تعيين خصوصيات فيزيوشيميايي خاک¬هاي زيرسطحي و شرايط آب¬هاي زير سطحي در محدوده امتداد بزرگراه صياد شيرازي در حدفاصل تقاطع مغان تا اتوبان بابايي از مسير توسعه شمالي خط 3 مترو تهران از مهمترين اهداف اين تحقيق مي¬باشد. برنامه کلي شناسايي لايه¬هاي زيرسطحي در اين بخش از مسير پروژه شامل: حفر 1 حلقه گمانه اکتشافي به ازاي حدوداً هر 100 متر در طول مسير، جمعاً 9 گمانه، به عمق حداکثر 30 متر بوده است. حفر گمانه-هاي اکتشافي با استفاده از دستگاه دوراني صورت گرفته که 8 مورد به روش آبشويي و در يک مورد به روش مغزه گيري ممتد بوده است. بررسي¬هاي انجام شده در مسير مورد بررسي نشان داد که مطابق طبقه بندي يونيفايد، آبرفت ميزبان فضاهاي زير زميني، از نوع SC-SM و GC-GM بوده و به عبارتي در رده خاک¬هاي درشت دانه قرار دارند. در تمام طول مسير، تراز آب زير زميني پائين¬تر از تراز تونل واقع شده است. با اين وجود، خطر نشت آب از طريق مسيل¬ها و کانال¬هاي آب مسير تونل همواره وجود دارد. عمق يخ¬بندان 3/0 متر برآورد شده، از اين رو پي سازه¬هاي سطحي را مي-توان در عمق 1 متري از سطح زمين قرار داد. پتانسيل وقوع روانگرايي در مسير تونل با توجه به جنس خاک و تراز آب زير زميني، کاملاٌ منتفي است.

متن کامل مقاله