عنوان
ارزيابي بيلان هيدروژئولوژيکي آبخوان بهاباد در استان يزد
نویسنده (گان)
مليحه شيرافکن نژاد فسايي
هادي جعفري
چکیده مقاله
حوضه آبريز بهاباد در استان يزد بخشي از بزرگ حوضه کوير لوت مي¬باشد و آبخواني آزاد به مساحت 366 کيلومتر مربع را در بر دارد. آب زيرزميني در دشت بهاباد براي بخش¬هاي کشاورزي و صنعت مورد استفاده قرار مي¬گيرد. در نتيجه وابستگي و نياز شديد اين بخش¬ها به آب زيرزميني سالانه افت زيادي در آبخوان ايجاد مي¬گردد. تجمع چاه¬هاي بهره¬برداري به ويژه چاه¬هاي صنعتي در بخش مرکزي دشت، سبب فروافتادگي در سطح ايستابي و تمرکز جريان به سمت اين چاه¬ها شده در نتيجه الگوي جريان در بخش¬هاي جنوبي و شمالي از هم متفاوت شده است. هيدروگراف دشت در يک دوره ده ساله ميانگين افت ساليانه 60 سانتي¬متر براي منطقه جنوبي و 40 سانتي¬متر براي منطقه شمالي دشت را نشان مي¬دهد. بر اساس بيلان هيدروژئولوژيکي آبخوان بهاباد براي سال آبي 90-1389 ميزان ورودي¬ها به آبخوان (ورودي از مرز، نفوذ از بارش، آب¬هاي برگشتي) در بخش¬هاي جنوبي و شمالي به ترتيب 8/20 و 8/6 ميليون متر مکعب بوده که از مجموع خروجي¬ها (خروجي از مرز، مصارف کشاورزي، صنعتي، شرب و زهکشي به رودخانه) که به ترتيب براي بخش¬هاي جنوبي و شمالي 9/32 و 5/8 ميليون متر مکعب است، کمتر مي¬باشد. اين موضوع سبب کسري مخزن آب زيرزميني و بيلان منفي آبخوان شده که افت ممتد سطح ايستابي را در پي داشته است. برداشت زياد توسط چاه¬هاي کشاورزي و صنعتي مهم¬ترين دليل اين افت در آبخوان بهاباد بوده است.

متن کامل مقاله