عنوان
بررسي فروچاله هاي کارستي موجود درمخزن سدگوهرکوه
نویسنده (گان)
امين نارويي
چکیده مقاله
گسترش پديده هاي انحلال پذيري مخزن سازه هاي هيدروليكي ميتواند ايمني و موفقيت آميز بودن اجراي چنين پروژه هايي را به مخاطره بياندازد. فروچاله ها معمول ترين نوع پديده هاي کارستي هستند که در بيشتر پهنه هاي کارستي وجود دارند. اين فروچاله در مختصات جغرافياي ( 3141553،261147 ) در محدوده تکيه گاه چپ سد گوهر کوه تشکيل شده است. سد گوهر کوه در حدود 170 کيلومتري جنوب - جنوب غرب زاهدان و 65 کيلومتري شمال، شمال غرب خاش واقع شده و در مرحله اجرا مي باشد. قسمتي از تكيه گاه چپ سد را سازندآهکي ائوسن تشکيل مي دهد که فروچاله کارستي در اين ناحيه داردو مي تواند انحلال پذيري را در پي داشته باشد و لذا انجام مطالعات گسترده در اين زمينه ضروري ميباشد. به همين منظور در اين پژوهش انحلال پذيري و در نتيجه گسترش كارست در منطقه مورد بررسي قرار گرفت.

متن کامل مقاله